Feb 19, 2010

Ասացվածք։ Անձրև և կենսաոճ ։)

Անձրևը կենսաոճ (lifestayle) չի ճանաչում, քյառթու լինես, թե ջակի միևնույնն է կթրջվես ։

No comments:

Post a Comment

 
Սպորտային նորություններ