Feb 27, 2010

Ապագա էվոլյուցիայի տարբերակներ

Էվոլյուցիան կարող է այսպես ընթանալ



Կարող է և այսպես



Կարևորը այսպես չընթանա

No comments:

Post a Comment

 
Սպորտային նորություններ